Sist oppdatert: 02.09.2020

Retningslinjer fra helsedirektoratet:

I offentlige lokaler er det tillatt med arrangementer med inntil 200 personer. Imidlertid må en overholde regler og retningslinjer som kan sette visse begrensinger vedrørende antall. Her tenker vi spesielt på kravet om at de som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære.

Arrangementet skal ha en ansvarlig arrangør, og i vårt tilfelle er dette leietaker. Leietaker er ansvarlig for å:

– ha en oversikt over hvem som er tilstede, slik at hun/han kan kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smittesporing. Dersom det er nødvendig å nedtegne en slik oversikt med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.

– iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet.

– følge relevante standarder om smittevern.

– tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet.

For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangøren/leietaker må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Folkehelseinstituttet har fine maler på sine sider som kan brukes.

Råd og retningslinjer ved arrangementer knyttet til korona finner du på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Svar på spørsmål om Covid-19 finner du på helsenorge.no. 


Anbefaling fra kommuneoverlegen i Lier Kommune:

«Et privat arrangement med alkoholservering har ikke, og behøver ikke, søke om sjenkebevilling. Det betyr at det står ikke direkte i lovverket om at alkoholkonsum skal avsluttes innen kl 00.30 ved slike private arrangementer. Imidlertid er det arrangørens ansvar at det legges til rett for at godt smittevern kan opprettholdes gjennom hele arrangementet, noe vi vet at blir vanskelige for deltagerne jo mer alkohol de har inntatt. Alle deltagerne anbefales å holde en meters avstand gjennom hele arrangementet. Det betyr bl. a. at det bør serveres ved bordene for å unngå kødannelse i baren. 

Det er altså ikke lovfestet et tidspunkt for når alkoholservering skal avsluttes ved et privat arrangement, men det er likevel en klar anbefaling at man begrenser alkoholforbruket nettopp fordi det viser seg vanskeligere å opprettholde god smittevern ved økt alkoholinntak.»


Hva gjør vi som utleier?

Rådfører oss med kommuneoverlegen, informerer leietaker/ansvarlig arrangør om at de er pliktig til å sette seg inn og følge gjeldene krav og retningslinjer, samt sikrer godt renhold med fokus på kontaktflater før overlevering av lokale til leietaker. Vi er også tilgjengelig på mail og telefon om det skulle være noe spørsmål om gjennomføring av arrangement.

Pga smittevernhensyn er lekerommet stengt inntil videre. 

Husk avstand!